Nesso, Nesso Lake Como, Como Lombardy, 22020 (只供參考)

出售, 550,000 歐元 (~ 606,397 美元)


Nesso, Nesso Lake Como, Como Lombardy, 22020,

樓盤類型 : N/A

樓盤設計 : N/A

建築面積 : 1,507 ft² / 140 m²

佔地面積 : N/A

睡房 : 3

浴室 : 3

浴室(企缸) : N/A

MLS#: N/A


樓盤簡介

更多
Share :
位於意大利“Nesso, Nesso Lake Como, Como Lombardy, 22020”是一處1,507ft²意大利出售N/A,550,000 歐元。這個高端的意大利N/A共包括3間臥室和3間浴室。你也可以尋找更多意大利的豪宅、或是搜索意大利的出售豪宅